Zrób rezerwację teraz

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKWATEROWANIA
w Ośrodku Medytacyjno-Rozwojowym Oddechowo Fundacji „BorzyMy”

§1 Postanowienia wstępne
1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Zakwaterowania (dalej: „Ogólne Warunki”) regulują szczegółowe zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Medytacyjno-Rozwojowego Oddechowo( dalej zwanym Ośrodkiem) Fundacji „BorzyMy” z siedzibą w Borzymach, al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000543755 (dalej: „Ośrodek”) i stanowią integralną część umowy o świadczenie usług zakwaterowania pomiędzy Fundacją a Gościem.
2. Ośrodek świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne i inne, zgodne z profilem działalności.
3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji Ośrodka.
4. Dokonanie rezerwacji pobytu (w tym niegwarantowanej) w Ośrodku, zapłata zadatku za pobyt w Ośrodku lub całej należności z powyższego tytułu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Gościa z Ogólnymi Warunkami i ich akceptacją.
5. Rezerwacje grupowe dokonywane są co najmniej dla 10 osób.
6. Ogólne Warunki dostępne są do wglądu w Recepcji Ośrodka oraz w każdym domku wypoczynkowym udostępnionym Gościom.

§2 Rezerwacja i rejestracja pobytu

1. Zapytania o rezerwację pobytu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka (www.oddechowo.pl), drogą email (kontakt@oddechowo.pl), telefonicznie (Marta Folga-Białek tel. 00 48 539 620 861) lub osobiście w Ośrodku Fundacji.
2. Po przesłaniu zapytania o rezerwację Ośrodek przesyła w drodze korespondencji email wstępne potwierdzenie rezerwacji niegwarantowanej, które zawiera informacje o terminie pobytu, ilości osób, wysokości opłaty za osobę oraz wysokości zadatku, którego wpłata stanowi warunek przyjęcia rezerwacji gwarantowanej. W przypadku chęci otrzymania faktury należy podać dane do jej wystawienia przed wpłatą.
3. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu (gwarantowanej):

a. dla osób dokonujących rezerwacji indywidualnej w celu jej potwierdzenia wymagana jest wpłata na wskazany przez Ośrodek numer rachunku bankowego  zadatku w wysokości 30%  łącznej wartości ceny pobytu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wstępnego potwierdzenia terminu przez Ośrodek;

b. osób dokonujących rezerwacji grupowych w celu jej potwierdzenia wymagana jest:

1. wpłata I raty zadatku (opłaty rezerwacyjnej) na wskazany przez Ośrodek numer rachunku bankowego w wysokości minimum 10% wartości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wstępnego potwierdzenia rezerwacji przez Ośrodek;

2. wpłata II raty zadatku w wysokości 30% łącznej wartości ceny pobytu w terminie do 45 dni przed datą rozpoczęcia pobytu  Brak wpłaty II raty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji przez Ośrodek.

3. Za datę płatności uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Ośrodka.
4. W dniu rozpoczęcia pobytu, wpłacony zadatek zaliczany jest na poczet łącznej ceny pobytu.
5. W przypadku anulowania przez Gościa opłaconej rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – W przypadku anulowania zadatkowanej rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za pobyt.
7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji przez Ośrodek, Ośrodek zwraca całość wpłaconej kwoty (jednokrotność wpłaconego zadatku).
8. W przypadku zmniejszenia liczebności opłaconej rezerwacji indywidualnej lub grupowej (częściowe anulowanie rezerwacji) zastosowanie znajduje §2.6 Ogólnych Warunków. O Zwrot 50% kwoty wpłaconej tytułem zadatku wyliczany jest proporcjonalnie do wartości zmniejszonej rezerwacji i następuje w przypadku zmniejszenia liczebności rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
9. W celu rejestracji pobytu w Ośrodku, Goście zobowiązani są do okazania pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość oraz podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Ośrodek.
10. Gość zobowiązany jest do uiszczenia całej należności za pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
11. Gość nie może przekazać domku wypoczynkowego osobom trzecim, chociażby nie upłynął okres, za który uiszczono opłatę za pobyt.
12. Na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko osoby zarejestrowane w Ośrodku.
13. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli Ogólne Warunki wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie Ośrodka, albo też w inny sposób zakłócili pobyt Gości lub funkcjonowania Ośrodka.

§3 Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa w Ośrodku trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 dnia następnego.
 2. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić w recepcji Ośrodka najpóźniej do godziny 10:00 w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku dostępnych domków wypoczynkowych lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego postanowień Ogólnych Warunków.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku braku zapłaty pełnej  należności za dotychczasowy pobyt.

§4 Usługi

 1. Ośrodek świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi, Goście proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie ich do opiekuna, co umożliwi obsłudze Ośrodka podjęcie stosownej reakcji.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić: 

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości; 

– bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych;

 – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych przez Ośrodek; 

– sprzątanie domków wypoczynkowych i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko na życzenie Gościa; 

– w miarę możliwości Ośrodka zamianę domku wypoczynkowego, gdy występujące w udostępnionym dla Gościa domku usterki nie będą mogły zostać usunięte.

       3. Na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy nieodpłatnie usługi:

– udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą; 

– przechowania w depozycie pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych, z zastrzeżeniem §5.3 i §5.4 Ogólnych Warunków. Gość oddający przedmioty na przechowanie powinien wskazać ich orientacyjną wartość.

        4. Na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy odpłatnie usługi:

– wyżywienia; 

– wynajmu sali do ćwiczeń i  jurty; 

– wynajmu powierzchni kuchennej wyposażonej w sprzęt gastronomiczny;

– wynajmu mini spa;

– dostarczenia drewna do kominka.

         5. Ośrodek udostępnia Gościom niestrzeżone miejsca parkingowe, z zastrzeżeniem §5.5 Ogólnych Warunków.

§5 Odpowiedzialność Ośrodka
1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystających z usług Ośrodka w zakresie określonym w art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały przekazane do depozytu Ośrodka.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów o dużej wartości, przedmiotów wielkogabarytowych lub zagrażających bezpieczeństwu.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz żywych zwierząt.

§6 Odpowiedzialność Gości
1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń wyposażenia lub urządzeń technicznych Ośrodka, Gość jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym pracownika recepcji Ośrodka.
3. Osoby małoletnie powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
4. W przypadku naruszenia postanowień Ogólnych Warunków, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt oraz wartości dokonanych uszkodzeń lub zniszczeń oraz do opuszczenia Ośrodka.
5. Gość opuszczający udostępniony mu domek wypoczynkowy każdorazowo powinien zamknąć wszystkie okna i drzwi, zakręcić krany, wygasić światła oraz odłączyć wszystkie wniesione urządzenia elektroniczne od źródła zasilania.
6. W przypadku zgubienia klucza do udostępnionego domku wypoczynkowego, Gość obowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 (słownie: sto) zł brutto.
7. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności[MF12] za pobyt w Ośrodku.
8. Pobyt w lesie podczas silnego wiatru nie jest zalecany. Wejście wówczas do strefy ciszy za jurtą selenitową jest własną odpowiedzialność.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domku wypoczynkowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych przedmiotów, Ośrodek przechowa przedmioty na koszt Gościa, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą na własność Ośrodka.

§8 Cisza nocna
1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
2. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Ośrodek i jego docelowe przeznaczenie (rozwój osobisty, praca z ciałem, emocjami i umysłem), zachowanie Gości korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, również poza godzinami przypadającymi na ciszę nocną, określonymi w pkt. 1 powyżej.
3. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług, bez zwrotu kosztów pobytu osobie, która narusza zasady określone w pkt. 1 i 2 powyżej.

§9 Postanowienia dodatkowe

 1. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, pozostawiania otwartego ognia bez dozoru, spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się stosowania w domkach wypoczynkowych otwartego ognia (np. świeczek), używania elektrycznych urządzeń zasilanych energią elektryczną, które nie stanowią wyposażenia Ośrodka (np. kuchenki, grzejniki elektryczne, itp., zakaz nie dotyczy małych urządzeń elektrycznych np. suszarek, golarek, ładowarek telefonicznych) oraz samodzielnego korzystania z kominków znajdujących się w domkach wypoczynkowych. Korzystanie z kominków możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru pracownikowi recepcji Ośrodka i udzieleniu zezwolenia. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz przetrzymywania przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących i wybuchowych.
 3. W przypadku naruszenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i pozostawiania otwartego ognia bez dozoru, Gość wyraża zgodę na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 500 zł i ewentualnych kosztów interwencji straży pożarnej. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Ośrodek odszkodowania za szkody wyrządzone w Ośrodku w wyniku złamania zakazów wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej.
 4. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Ośrodka www.oddechowo.pl, do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście. 
 5. Na terenie Ośrodka zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i rowerów. Przechowywanie rowerów w udostępnionych domkach wypoczynkowych oraz na balkonach jest niedozwolone.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez Fundację BorzyMy z siedzibą w Borzymach (KRS: 0000543755) dla potrzeb realizacji pobytu Gościa w Ośrodku i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 7. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Ogólne Warunki znajdują odpowiednie zastosowanie do rezerwacji i wynajmu jurt oraz powierzchni kuchennej znajdujących się na terenie Ośrodka.
 9. Aktualny cennik usług i opłat hotelowych znajduje się w recepcji Ośrodka. 
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres e-mail: kontakt@oddechowo.pl
 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji „BorzyMy”.

Zapisz się na wydarzenie

Odezwiemy się do Ciebie z potwierdzeniem